Prohlášení ke stávající situaci.

Pro zjednodušení a pochopení stávající situace v klubu bych chtěl uvést následující:

Tomáš Růžička poškodil jméno klubu a dobrou pověst nás všech nepodloženým a nepravdivým nařčením vedení klubu z neoprávněného nakládání s vybranými příspěvky svých členů.
Poté, co uznal, že neměl pravdu, byl dne 24. 10. 2017 vyzván, aby se za tuto svoji činnost omluvil a dál v ní nepokračoval s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho činnost v klubu omezena a nebude moci pokračovat v činnosti trenéra.

Tomáš to z vlastního rozhodnutí neučinil.

Vedení klubu tak na schůzi dne 23. 11. 2017 jednomyslně rozhodlo – (5 přítomných členů bylo pro, 1 člen se hlasování zdržel, proti nehlasoval nikdo) - o zastavení jeho činnosti v klubu do 30. 6. 2018.

Respektujte prosím toto rozhodnutí.

JUDr. Jaromír Reitinger
Předseda klubu